Sò Lông
Sò Lông
Sò lông (danh pháp hai phần: Anadara subcrenata. Lischke, 1896, 1869)
75,000 VNĐ Chọn mua 
   
Hải Sản Nha Trang